Organizacija suda


Sudska uprava

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti, kojima se obezbeđuju uslovi za pravilan, blagovremen rad i poslovanje suda i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informativne, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast.

Sudska pisarnica

Administrativni i tehnički poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici, u sedištu suda a deo poslova i u odeljenjima suda.

Arhiva

Pravnosnažno rešeni predmeti arhiviraju se i čuvaju u propisanim rokovima u arhivi, a protekom roka izlučuju se.

Računovodstvo

Materijalno-finansijski poslovi obavljaju se u računovodstvu suda koje se nalazi u sedištu suda.

Poslovi informaciono-komunikacione tehnologije

Poslovi koji se odnose na uspostavljanje i održavanje informaciono-komunikacionih tehnologija i elektronsku obradu podataka, skladištenje i prenos informacija u sudu obavlja sistem administrator.

Raspored prostorija

U sudskoj zgradi nalaze se sudnice, kabineti sudija, prostorije za sudsku upravu, pisarnicu, prijem stranaka i njihovo zadržavanje u zgradi.

Godišnja raspodela poslova

Godišnjim rasporedom poslova određuje se postupanje sudija po oblastima, raspored sudija po odeljenjima, predsednici odeljenja, poslovi sudijskih pomoćnika i sudskog osoblja u sedištu suda i odeljenjima izvan sedišta suda.

Raspodela predmeta

U skladu sa sudskim poslovnikom, novoprimljeni predmeti se najpre razvrstavaju po hitnosti, vrsti postupka, odnosno pravnoj oblasti, a zatim raspoređuju prema računanju vremena prijema, metodom slučajnog određivanja sudije.

Prijem stranaka

Predsednik suda ili lice koje on odredi razmatra pritužbe stranaka i drugih učesnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod i preduzima određene mere u skladu sa zakonom.

Sudska praksa

U cilju praćenja i proučavanja sudske prakse u sudu godišnjim rasporedom poslova određuje se sudija zadužen za sudsku praksu.

Savetovanja

Sudije i sudsko osoblje imaju pravo i obavezu na stručno usavršavanje i obuku.

Saopštenja za javnost

Obaveštenja za medije o radu suda i pojedinim predmetima daje predsednik suda, odnosno lice zaduženo za informisanje javnosti, sekretar.

Izveštaji i statistika

Pisarnica sastavlja redovne i povremene izveštaje o radu suda, odeljenja i sudija, po propisanoj jedinstvenoj metodologiji.

Radno vreme

Radno vreme prekršajnog suda je od 07.30h do 15.30h i određeno je od strane Vrhovnog kasacionog suda.