Pripravnici i volonteri


Sudijski pripravnik upoznaje se sa predmetima koje mu dodeli sudija, prati suđenja i usavršava se u skladu sa programom obuke propisanim od strane institucije nadležne za obuku u pravosuđu i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.

Radno mesto sudijskog pripravnika nije popunjeno a od momenta kad bude popunjeno, posebnom odlukom predsednika suda će se rasporediti i odrediti delokrug njegovog posla a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta u sudu.