Sudska uprava Prekršajnog suda u Zrenjaninu

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Zrenjaninu čine:

• Predsednik suda, Mirjana Istrat


Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik suda može poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja.

Za zamenika predsednika suda određena je sudija Ružica Tripić, koja zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.• Sekretar suda, Olivera Vilimonović Lužaić


Sekretar suda pomaže predsedniku u vršenju poslova uprave suda, u skladu sa zakonom, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Prekršajnog suda u Zrenjaninu.• Administrativno-tehnički sekretar, Bojana Kresoje


Obavlja administrativno-tehničke poslove za predsednika i sekretara suda.