Prijem pismena, izdavanje uverenja i obrasci


Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Zrenjaninu svakog radnog dana od 07.30 časova do 15.30 časova.
Prijem pismena vrši referent ekspedicije. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

Prekršajni sud u Zrenjaninu 023 525-253


Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Zrenjaninu, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 07.30 do 15.00 časova.
Na obrascu zahteva obavezno popuniti za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se narednog dana od dana podnošenja zahteva u vremenu od 12.00 do 15.30 časova.
Taksa za izdavanje uverenja i potvrda iznosi 190 dinara i plaća se putem sudskih taksenih maraka.

Obrazac pritužbe na rad suda

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja da nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje potvrde o izmirenju novčane kazne

Preuzmite dokument


AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA TAKSE IZ OVOG TARIFNOG BROJA (95,00 dinara)

Prekršajni sud u Zrenjaninu 023 525-253


Obrasci


Zahtev za prepis i fotokopiranje

Preuzmite dokument


Zahtev za razgledanje spisa

Preuzmite dokument


Zahtev za plaćanje novčane kazne na rate

Preuzmite dokument