Raspisan konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta zapisničar u Prekršajnom sudu u Zrenjaninu


06.06.2018. godine, Zrenjanin

Pravni osnov

Na osnovu odredbi članova 47, 48, 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik PC“ br. 79/05,.. 99/14 i 94/17), odredbi članova 17, 18, 19, 20. i 21.Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima ("Sl. Glasnik PC" br. 41/07 i 109/09), Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS” br. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17 i 14/18), čl. 5. Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u sudovima („Sl. glasnik PC“ br. 43/10 i 92/17), a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Zrenjaninu, broj Su I- 9-53/18 od 24.01.2018. godine i dopisom predsednika Vrhovnog kasacionog suda broj Su I-1-272/17 od 29.11.2017. godine, predsednik Prekršajnog suda u Zrenjaninu, oglašava

Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Prekršajnom sudu u Zrenjaninu

Organ zadužen za sprovođenje

Prekršajni sud u Zrenjaninu, Ul. Žitni trg bb, PC “Mala Varoš“ III sprat

Radno mesto koje se popunjava

Radno mesto zapisničar, zvanje: referent - 2 (dva) izvršioca, na neodređeno vreme

Uslovi za rad na radnom mestu zapisničar-referent

IV stepen srednje stručne spreme, srednja škola društvenog ili prirodnog smera, položen ispit za daktilografa Ia ili Ib klase, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru i najmanje dve godine radnog iskustva u struci.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku

Konkursna komisija će u izbornom postupku usmeno, na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima, proveriti stručnu osposobljenost, znanja i veštine kandidata za obavljanje poslova. Znanje i osposobljenost kandidata vrednovaće se proverom poznavanja u oblasti organizacije i rada suda i opšte kulture, a ceniće se i mišljenje prethodnog poslodavca o odnosu prema poslu i kvalitetu rada za lica koja su već bila u radnom odnosu. Veštine kandidata vrednuju se neposredno kroz razgovor ceneći veštinu komunikacije, iskazanog logičkog i analitičkog rezovanja, elokvencije i organizatorske sposobnosti, a poznavanje rada na računaru uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili praktičnom proverom na računaru ukoliko ovaj dokaz ne poseduje.

Opšti uslovi za rad

- državljanstvo Republike Srbije,
- da je učesnik konkursa punoletan,
- da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa,
- da učesnik konkursa ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad i
- da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs

1. prijava za radno mesto zapisničar potpisana svojeručno, sa kontakt adresom i brojem telefona,
2. biografija,
3. original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije,
4. original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih,
5. original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema,
6. original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za daktilografa Ia ili Ib klase,
7. original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima,
8. original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci,
9. original ili overena fotokopija lekarskog uverenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad,
10. uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci)
11. popunjenu i potpisanu izjavu u kojoj se kandidat opredeljuje da li će Prekršajni sud u Zrenjaninu pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (Obrazac br.1) ili će to kandidat sam učiniti (Obrazac br.2).
Odredbama članova 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. Glasnik RS“ br. 18/2016) propisano je pored ostalog da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične rođenih, uverenje o državljanstvu i uverenje da kandidat nije osuđivan.
Potrebno je da kandidat popuni izjavu (Obrazac 1 ili 2) kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti i to da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da to kandidat učini sam.
Obrasce 1 i 2 možete preuzeti na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Zrenjaninu u okviru obaveštenja o javnom konkursu. Popunjenu izjavu neophodno je priložiti uz napred navedene dokaze.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika.
Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Rok za podnošenje prijave na konkurs

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 (dana) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u Periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave se podnose na prijemnom šalteru Prekršajnog suda u Zrenjaninu, Žitni trg bb, PC „Mala Varoš“ III sprat, ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom „Prijava na javni konkurs“.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, a čije prijave su blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, Konkursna komisija će sprovesti izborni postupak u prostorijama Prekršajnog suda u Zrenjaninu, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonskim putem ili elektronskom poštom na kontakte koje su naveli u prijavama.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu

Olivera Vilimonović Lužaić, sekretar suda, kontakt telefon 023/525-253.

Napomene

- Kandidati zasnivaju radni odnos na neodređeno vreme. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
- Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.
- Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
- Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.
- Prekršajni sud u Zrenjaninu ne vrši diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
- Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Zrenjaninu, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e- uprave, na oglasnoj tabli suda, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne Službe za zapošljavanje.

Obrazac 1

Obrazac 2