Судијски помоћници Прекршајног суда у Зрењанину


Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Судијски помоћници у Прекршајном суду у Зрењанину су:

1. Бојан Броћета
2. Весна Цвјетковић
3. Слађана Милошев
4. Стеван Степанчев

Прекршајни суд у Зрењанину 023 525-253