Пријем писмена, издавање уверења и обрасци


Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Зрењанину сваког радног дана од 07.30 часова до 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт експедиције. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

Прекршајни суд у Зрењанину 023 525-253


Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Зрењанину, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 07.30 до 15.00 часова.
На обрасцу захтева обавезно попунити за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева у времену од 12.00 до 15.30 часова.
Такса за издавање уверења и потврда износи 190 динара и плаћа се путем судских таксених марака.

Образац притужбе на рад суда

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да није изречена правоснажна мера забране обављања делатности

Преузмите документ


Образац захтева за издавање потврде о измирењу новчане казне

Преузмите документ


АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ТАКСЕ ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈA (95,00 динара)

Прекршајни суд у Зрењанину 023 525-253


Обрасци


Захтев за препис и фотокопирање

Преузмите документ


Захтев за разгледање списа

Преузмите документ


Захтев за плаћање новчане казне на рате

Преузмите документ