Судска управа Прекршајног суда у Зрењанину


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Зрењанину чине:

• Председник суда, Ружица Трипић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник суда може поверити заменику председника или председницима одељења.

За заменика председника суда одређена је судија Златинка Смиљић, која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.• Секретар суда, Оливера Вилимоновић Лужаић


Секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Зрењанину.• Aдминистративно-технички секретар, Бојана Кресоје


Обавља административно-техничке послове за председника и секретара суда.