Приправници и волонтери


Судијски приправник упознаје се са предметима које му додели судија, прати суђења и усавршава се у складу са програмом обуке прописаним од стране институције надлежне за обуку у правосуђу и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Радно место судијског приправника није попуњено а од момента кад буде попуњено, посебном одлуком председника суда ће се распоредити и одредити делокруг његовог посла а у складу са Правилником о систематизацији радних места у суду.