Надлежност Прекршајног суда у Зрењанину


Прекршајни суд у Зрењанину основан је за територију општина Житиште, Нови Бечеј, Сечањ и за град Зрењанин, са одељењима суда у Житишту, Новом Бечеју и Сечњу. Отпочео је са радом 01.01.2010. године у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава и Закона о уређењу судова ("Сл. гласник Р. Србије" бр. 116/08) и обавља свој рад у складу са Законом о прекршајима ("Сл. гласник Р. Србије" бр. 101/05, 116/08, 104/09 и 111/09).