Расписан конкурс за попуњавање извршилачког радног места записничар у Прекршајном суду у Зрењанину


06.06.2018. године, Зрењанин

Правни основ

На основу одредби чланова 47, 48, 54. и 55. Закона о државним службеницима („Сл. гласник PC“ бр. 79/05,.. 99/14 и 94/17), одредби чланова 17, 18, 19, 20. и 21.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Сл. Гласник PC" бр. 41/07 и 109/09), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17 и 14/18), чл. 5. Правилника о попуњавању извршилачких радних места у судовима („Сл. гласник PC“ бр. 43/10 и 92/17), а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Зрењанину, број Су I- 9-53/18 од 24.01.2018. године и дописом председника Врховног касационог суда број Су I-1-272/17 од 29.11.2017. године, председник Прекршајног суда у Зрењанину, оглашава

Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Прекршајном суду у Зрењанину

Орган задужен за спровођење

Прекршајни суд у Зрењанину, Ул. Житни трг бб, ПЦ “Мала Варош“ III спрат

Радно место које се попуњава

Радно место записничар, звање: референт - 2 (два) извршиоца, на неодређено време

Услови за рад на радном месту записничар-референт

IV степен средње стручне спреме, средња школа друштвеног или природног смера, положен испит за дактилографа Iа или Iб класе, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару и најмање две године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку

Конкурсна комисија ће у изборном поступку усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима, проверити стручну оспособљеност, знања и вештине кандидата за обављање послова. Знање и оспособљеност кандидата вредноваће се провером познавања у области организације и рада суда и опште културе, а цениће се и мишљење претходног послодавца о односу према послу и квалитету рада за лица која су већ била у радном односу. Вештине кандидата вреднују се непосредно кроз разговор ценећи вештину комуникације, исказаног логичког и аналитичког резовања, елоквенције и организаторске способности, а познавање рада на рачунару увидом у доказ о познавању рада на рачунару или практичном провером на рачунару уколико овај доказ не поседује.

Општи услови за рад

- држављанство Републике Србије,
- да је учесник конкурса пунолетан,
- да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа,
- да учесник конкурса има општу здравствену способност за рад и
- да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

1. пријава за радно место записничар потписана својеручно, са контакт адресом и бројем телефона,
2. биографија,
3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије,
4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
5. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,
6. оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за дактилографа Ia или Iб класе,
7. оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
8. оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци,
9. оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења о општој здравственој способности за рад,
10. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци)
11. попуњену и потписану изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће Прекршајни суд у Зрењанину прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (Образац бр.1) или ће то кандидат сам учинити (Образац бр.2).
Одредбама чланова 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016) прописано је поред осталог да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне рођених, уверење о држављанству и уверење да кандидат није осуђиван.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1 или 2) којом се опредељује за једну од две могућности и то да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да то кандидат учини сам.
Обрасце 1 и 2 можете преузети на интернет презентацији Прекршајног суда у Зрењанину у оквиру обавештења о јавном конкурсу. Попуњену изјаву неопходно је приложити уз напред наведене доказе.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

Рок за подношење пријаве на конкурс

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 (дана) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у Периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Пријаве се подносе на пријемном шалтеру Прекршајног суда у Зрењанину, Житни трг бб, ПЦ „Мала Варош“ III спрат, или поштом на наведену адресу, са назнаком „Пријава на јавни конкурс“.

Место, дан и време када ћe се спровести изборни поступак

Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, а чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, Конкурсна комисија ће спровести изборни поступак у просторијама Прекршајног суда у Зрењанину, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на контакте које су навели у пријавама.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу

Оливера Вилимоновић Лужаић, секретар суда, контакт телефон 023/525-253.

Напомене

- Кандидати заснивају радни однос на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
- Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
- Државни службеник који се пријављује на конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
- Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.
- Прекршајни суд у Зрењанину не врши дискриминацију по основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
- Овај оглас објављује се на интернет презентацији Прекршајног суда у Зрењанину, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е- управе, на огласној табли суда, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне Службе за запошљавање.

Образац 1

Образац 2